ไทพาณิชย์ สมฤดี, and แย้มอาษา ธิดารัตน์. 2015. “คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa Sapientum Linn”. Journal of Food Technology, Siam University 5 (1):54-63. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38423.