มหัทธนทวี กาญจนา, จันทรศรี คุลิกา, and สว่างภพ ดวงตา. 2015. “ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว”. Journal of Food Technology, Siam University 8 (1):35-46. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38434.