จินดาพรรณ ณฐมล. 2015. “องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง”. Journal of Food Technology, Siam University 3 (1):14-21. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38439.