รอดมุ้ย อริสรา, and จิตรวโรภาส อรอุมา. 2015. “การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน”. Journal of Food Technology, Siam University 3 (1):37-43. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38442.