จินดาพรรณ รัตนา. 2015. “ฟองในอาหาร (Food Foams)”. Journal of Food Technology, Siam University 1 (1):12-16. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38464.