น้อยด้วง ปิยนุสร์, and คล้ายจันทร์ ปัทมา. 2015. “การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม”. Journal of Food Technology, Siam University 1 (1):24-30. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38468.