สุมินทิลี่ ว., บรรจงสินศิริ ป., ไพรบูรณ์ จ. and คล้ายประดิษฐ์ ว. (2015) “กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii)”, Journal of Food Technology, Siam University, 9(1), pp. 63–75. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38329 (Accessed: 3 March 2024).