อัศวราชันย์ ฤ. (2015) “การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing)”, Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), pp. 11–22. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38347 (Accessed: 24 May 2024).