รอนไพริน ช. and เทนคาเนาว์ เ. (2015) “อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era”, Journal of Food Technology, Siam University, 2(1), pp. 11–17. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38348 (Accessed: 22 February 2024).