ไทพาณิชย์ ส. (2015) “กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง”, Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), pp. 31–39. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38361 (Accessed: 22 February 2024).