ศิลาลาย ณ. and รูส ย. (2015) “บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง”, Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), pp. 51–61. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38381 (Accessed: 3 March 2024).