มหัทธนทวี ก. (2015) “ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O))”, Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), pp. 13–17. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38385 (Accessed: 3 March 2024).