น้อยด้วง ป. and แก่นแก้ว ส. (2015) “การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง”, Journal of Food Technology, Siam University, 4(1), pp. 42–49. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38399 (Accessed: 3 March 2024).