บุญคง จ. and ราชชมภู น. (2015) “การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย”, Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), pp. 26–35. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38403 (Accessed: 3 March 2024).