น้อยด้วง ป. and โพธิ์ชัย พ. (2015) “การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง”, Journal of Food Technology, Siam University, 6(1), pp. 35–43. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38408 (Accessed: 22 February 2024).