น้อยด้วง ป. and วงศ์วรรณ ร. (2015) “การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว”, Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), pp. 36–46. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38410 (Accessed: 22 February 2024).