ไทพาณิชย์ ส. and แย้มอาษา ธ. (2015) “คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa sapientum Linn”., Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), pp. 54–63. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38423 (Accessed: 3 March 2024).