มหัทธนทวี ก., จันทรศรี ค. and สว่างภพ ด. (2015) “ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว”, Journal of Food Technology, Siam University, 8(1), pp. 35–46. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38434 (Accessed: 3 March 2024).