จินดาพรรณ ณ. (2015) “องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง”, Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), pp. 14–21. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38439 (Accessed: 3 March 2024).