น้อยด้วง ป. and วิเลปะนะ เ. (2015) “การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่”, Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), pp. 22–29. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38440 (Accessed: 3 March 2024).