รอดมุ้ย อ. and จิตรวโรภาส อ. (2015) “การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน”, Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), pp. 37–43. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38442 (Accessed: 22 February 2024).