จินดาพรรณ ร. (2015) “ฟองในอาหาร (Food Foams)”, Journal of Food Technology, Siam University, 1(1), pp. 12–16. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38464 (Accessed: 29 February 2024).