น้อยด้วง ป. and คล้ายจันทร์ ป. (2015) “การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม”, Journal of Food Technology, Siam University, 1(1), pp. 24–30. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38468 (Accessed: 3 March 2024).