[1]
รอนไพริน ช. and เทนคาเนาว์ เ., “อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era”, JFTSU, vol. 2, no. 1, pp. 11–17, Aug. 2015.