[1]
มหัทธนทวี ก., จันทรศรี ค., and สว่างภพ ด., “ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว”, JFTSU, vol. 8, no. 1, pp. 35–46, Aug. 2015.