น้อยด้วง ป., ตะเภาทอง ณ., and มาสิลีรังสี เ. “การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 10, no. 1, Aug. 2015, pp. 9-18, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38319.