สุมินทิลี่ ว., บรรจงสินศิริ ป., ไพรบูรณ์ จ., and คล้ายประดิษฐ์ ว. “กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa Lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum Oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria Changii)”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 9, no. 1, Aug. 2015, pp. 63-75, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38329.