อัศวราชันย์ ฤ. “การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร (Ohmic Heating in Food Processing)”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 7, no. 1, Aug. 2015, pp. 11-22, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38347.