รอนไพริน ช., and เทนคาเนาว์ เ. “อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 2, no. 1, Aug. 2015, pp. 11-17, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38348.