ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ. “โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 2, no. 1, Aug. 2015, p. 62, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38359.