ไทพาณิชย์ ส. “กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 7, no. 1, Aug. 2015, pp. 31-39, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38361.