ศิลาลาย ณ., and รูส ย. “บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 7, no. 1, Aug. 2015, pp. 51-61, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38381.