ทิพย์รักษา จ., and นุดวงแก้ว ส. “พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 4, no. 1, Aug. 2015, pp. 16-22, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38382.