มหัทธนทวี ก. “ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O))”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 5, no. 1, Aug. 2015, pp. 13-17, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38385.