น้อยด้วง ป., and แก่นแก้ว ส. “การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 4, no. 1, Aug. 2015, pp. 42-49, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38399.