บุญคง จ., and ราชชมภู น. “การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 5, no. 1, Aug. 2015, pp. 26-35, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38403.