น้อยด้วง ป., and โพธิ์ชัย พ. “การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 6, no. 1, Aug. 2015, pp. 35-43, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38408.