น้อยด้วง ป., and วงศ์วรรณ ร. “การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 5, no. 1, Aug. 2015, pp. 36-46, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38410.