ไทพาณิชย์ ส., and แย้มอาษา ธ. “คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa Sapientum Linn”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 5, no. 1, Aug. 2015, pp. 54-63, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38423.