มหัทธนทวี ก., จันทรศรี ค., and สว่างภพ ด. “ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 8, no. 1, Aug. 2015, pp. 35-46, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38434.