จินดาพรรณ ณ. “องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 3, no. 1, Aug. 2015, pp. 14-21, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38439.