น้อยด้วง ป., and วิเลปะนะ เ. “การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 3, no. 1, Aug. 2015, pp. 22-29, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38440.