รอดมุ้ย อ., and จิตรวโรภาส อ. “การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 3, no. 1, Aug. 2015, pp. 37-43, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38442.