น้อยด้วง ป., and คล้ายจันทร์ ป. “การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม”. Journal of Food Technology, Siam University, vol. 1, no. 1, Aug. 2015, pp. 24-30, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38468.