สุมินทิลี่ วสันต์, บรรจงสินศิริ ปนิดา, ไพรบูรณ์ จันทนา, and คล้ายประดิษฐ์ วรรณวิมล. “กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa Lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum Oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria Changii)”. Journal of Food Technology, Siam University 9, no. 1 (August 17, 2015): 63–75. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38329.