รอนไพริน ชาลินี, and เทนคาเนาว์ เทวิน. “อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์ : Food and Diseases in the Genomic Era”. Journal of Food Technology, Siam University 2, no. 1 (August 17, 2015): 11–17. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38348.