ไทพาณิชย์ สมฤดี. “กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง”. Journal of Food Technology, Siam University 7, no. 1 (August 18, 2015): 31–39. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38361.