ศิลาลาย ณัฏฐิกา, and รูส ยูรียา. “บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง”. Journal of Food Technology, Siam University 7, no. 1 (August 18, 2015): 51–61. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38381.