ทิพย์รักษา จิรนาถ, and นุดวงแก้ว สุภักษร. “พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง”. Journal of Food Technology, Siam University 4, no. 1 (August 18, 2015): 16–22. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38382.