มหัทธนทวี กาญจนา. “ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O))”. Journal of Food Technology, Siam University 5, no. 1 (August 18, 2015): 13–17. Accessed March 3, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38385.